Ons team

 
Onze leerkrachten zijn gedreven professionals. Wij zijn gemotiveerd en voelen ons betrokken bij onze leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind uitgedaagd wordt tot leren, waarbij ieder kind wordt geaccepteerd zoals hij is.
Wij zorgen als team voor een positief klimaat in de school: ieder kind wordt gezien en gewaardeerd. Wij zijn ervan overtuigd dat een optimaal welbevinden de ontwikkeling van de kinderen bevordert. Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te kunnen zijn, binnen een kader, zodat elk kind zich ontwikkelt en prettig voelt.
 
Hoe houden wij ons als team scherp?
Op De Delta Delfland zijn het niet alleen de kinderen die blijven leren, ook het team en de schoolleiding blijven zich ontwikkelen. Op deze manier zorgen wij voor kwaliteit en blijft ons onderwijs afgestemd op de vraag van de maatschappij. Ieder schooljaar worden de belangrijkste speerpunten vastgesteld. Alle studiebijeenkomsten zijn gericht op deze speerpunten.
 
Specialisten
Om de kinderen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling zorgen we voor specialistische kennis in ons team:
  • De directie: De directeur van De Delta Delfland wordt ondersteund door de IB'ers en de bouwcoördinatoren. De directeur staat in nauw contact met ouders, kinderen en team en is meerdere ochtenden per week bij de ingang van de school te vinden, om u en uw kinderen te verwelkomen.
  • Intern begeleider: voor alle kinderen, die meer ondersteuning behoeven. Samen met de leerkracht, ouders -en regelmatig ook het kind- zoeken we samen naar oplossingen.
  • Groepsleerkrachten: soms heeft een groep één groepsleerkracht en soms twee. In dat geval zijn beiden verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich dat zij elkaar op de hoogte houden van de zaken die spelen in de klas. De leerkrachten hebben naast hun groepstaken ook andere taken binnen de school. Zij hebben bijvoorbeeld zitting in de medezeggenschapsraad en verschillende leerteams of zijn verantwoordelijk voor ict of cultuur. De extra taken voor het personeel zijn vastgelegd in het taakbeleid dat jaarlijks wordt vastgesteld.
  • Onderwijsassistenten: ondersteunen de groepsleerkrachten daar waar nodig. Zij begeleiden kleine of grotere groepjes kinderen, bereiden werk voor en zijn letterlijk de extra handen in de klas.
  • Administratief medewerkster: twee ochtenden per week is een administratief medewerkster aanwezig om ons te ondersteunen.
  • Ondersteunings Team: voor kinderen die meer zorg en overleg vragen en waarbij we de hulp van externen nodig hebben. Een kind komt in het OT wanneer de leerkracht, een ouder of de intern begeleider dit noodzakelijk vindt.
  • Schoolmaatschappelijk werker: voor ouders met vragen over opgroeien en opvoeden of over de samenwerking met school en ook voor persoonlijke vragen over de dingen van het leven. 
  • Vakdocent bewegingsonderwijs: op De Delta Delfland krijgen de kinderen uit groep 3 t/m 8 twee maal per week gymles in sporthal De Vaart. De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal binnen de school van hun eigen leerkracht.  

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het leuk dat we samen kunnen spelen met de kinderen van 't Druppeltje "

"Het is grappig dat mijn papa vroeger ook op deze school gezeten heeft. We leren rijmen, getallen en klanken en we hebben een portfolio." - Leerling groep 1/2